กิจกรรม : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
    

 นายไพรินทร์ ใยน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนขัน เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 และทางสำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนขันได้จัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ สวนสาธารณะหนองยน หมู่ที่ 7 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลสวนขัน สมาชิกสภาฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งภายในกิจกรรมนี้มีการปลูกต้นไม้ ในปีนี้มีการนำเอาต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็ก ต้นสักทอง ต้นพยุง จำนวนทั้งหมด 100 ต้น  ซึ่งความสำคัญในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติสให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ปรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือที่เห็นสมควร โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า หรือกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564    อ่าน 140 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**